Uppgradering av körkort

Du kan uppgradera ditt körkort elektroniskt om du redan har ett körkort och uppfyller de andra villkoren för att använda tjänsten. Mer information om villkoren för de olika körkortsgrupperna finns nedan. Om det inte går att uppgradera körkortet elektroniskt, kan du uppgradera ditt körkort på Trafis serviceproducent Ajovarmas serviceställe.

Om du uppfyller kraven för uppgraderingen får du ett körkortstillstånd som är i kraft i tre år. Teori- och körprovet för förarexamen och möjligtvis ett manöverprov ska avläggas under denna treårsperiod. Det tas ut en separat avgift för proven.

Om du inte redan har lagt till din e-postadress under Mina ärenden kan du lägga till den under Mina uppgifter när du loggar in. Provresultaten för förarexamen skickas till din e-postadress.

Beställning, betalning, postning av körkortet

Uppgradera ditt körkort elektroniskt.
Betala beställningen. Efter betalningen ska du ytterligare beställa en tid för förarexamensproven via Trafis serviceproducent Ajovarma.
Du får körkortet på posten cirka fyra vardagar efter att du avlagt förarexamen.

Villkor för användning av tjänsten

 • Din körrätt är i kraft och du har inte körförbud.
 • Ditt körkort är inte beviljat i ett annat EU- eller EES-land
 • Du är inte skyldig att använda alkolås när du kör.
 • För uppgraderingen måste det finnas ett fotografi och en aktuell elektronisk namnteckning i myndighetsregistret. Genom att beställa körkortet via e-tjänsten ger du ditt samtycke till att de fotografier som visas i e-tjänsten och som finns i Trafis bildregister eller i passfotoregistret används på ditt körkort.
  • Det finns ett fotografi och en namnteckning i registret om du har ett giltigt pass eller id-kort eller om du har lämnat in ett fotografi och ett namnteckningsprov 2013 eller senare för att få körkort, förarkort, yrkeskompetensbevis, ADR-körtillstånd eller körtillstånd för taxiförare.
 • Din permanenta adress finns i Fastlandsfinland. Körkortet skickas till den officiella adress som du har enligt befolkningsdatasystemet. Om dina adressuppgifter i systemet är felaktiga ska du innan du betalar uppdatera dem via postens och magistratens gemensamma tjänst Flyttanmälan på adressen http://www.posti.fi/flyttanmalan
 • Du kan identifiera dig i tjänsten med dina nätbankskoder eller med ditt mobilcertifikat.

OBS!

 • Du kan inte uppgradera din körrätt till kategori B96 via e-tjänsten utan måste vända dig till Ajovarmas serviceställe.
 • Via e-tjänsten är det endast möjligt att uppgradera körkortet genom förarexamen.
  • Till exempel kan du uppgradera din körrätt för motorcykel endast genom att avlägga förarexamen (teoriprov, manöverprov och körprov). Om du vill uppgradera din körrätt för motorcykel på något annat sätt än genom examen, måste du vända dig till Ajovarmas serviceställe. Läs mer här.
Ålderskrav för användningen av tjänsten

Du kan använda tjänsten för att uppgradera ditt körkort:

 • för kategorierna AM/120, AM/121, T, och A1 när du har fyllt 15 år
 • för kategori B som 16-åring. Körprovet kan du ta som 18-åring.
 • för kategorierna B och BE (om du ansöker om den senare i samband med kategori B) som 17-åring. Körprovet kan du avlägga när du har fyllt 18 år.
 • för kategori A2 som 17-åring när du uppgraderar genom förarexamen. Körprovet kan du avlägga när du har fyllt 18 år.
 • för kategori A
  • som 19-åring, om du redan har körrätt i kategori A2 och uppgraderar kategorin genom en förarexamen. Du kan delta i körprovet tidigast när du har fyllt 20 år och när du har haft körrätt i kategori A2 i minst två år. Eller
  • som 23-åring, om du inte tidigare har körrätt i kategori A2 (men någon annan körrätt i grupp 1) och uppgraderar kategorin genom en förarexamen. Du kan avlägga körprov när du har fyllt 24 år.
 • för kategorierna C1 och C1E som 17-åring. Körprovet kan du ta som 18-åring.
 • för kategorierna D1 och D1E som 20-åring. Körprovet kan du ta som 21-åring.
 • för kategorierna C och CE som 20-åring eller när du är 18 år om du har genomgått grundläggande yrkeskompetensutbildning i normalt tempo (280 h).
 • för kategorierna D och DE
  • som 23-åring. Körprovet kan du ta som 24-åring eller
  • som 22-åring om du har genomgått snabbförvärvad grundläggande yrkeskompetensutbildning för bussförare (140 h). Körprovet kan du ta som 23-åring eller
  • som 20-åring om du har genomgått grundläggande yrkeskompetensutbildning i normalt tempo (280 h). Körprovet kan du ta som 21-åring.

Om du uppgraderar till en kategori för lastbil eller buss ska du ha körrätt i kategori B. Om du inte har körrätt i kategori B, ska du samtidigt ansöka om det och avlägga förarexamen för kategori B före kategorierna för lastbil eller buss.

Du kan delta i teoriprovet en månad innan du uppfyller ålderskravet. Obs! Du kan inte delta i teoriprovet för kategori T förrän du har fyllt 15 år.

Hälsokrav för användningen av tjänsten

För att använda tjänsten krävs det i vissa fall att du söker fram uppgifter om din körhälsa i Patientdataarkivet. Uppgifter om körhälsa ska ha sparats i Patientdataarkivet på blanketten Läkarutlåtande om körförmågan (F122). Läkarutlåtandet får vara högst sex månader gammalt. Med ditt samtycke söker tjänsten fram de uppgifter om körhälsa som behövs.

Så här uppgraderar du ett körkort i grupp 1 inom samma grupp

Du har körkort för en eller flera av följande kategorier i grupp 1: AM/120, AM/121, T, A1, A2, A, B, BE. Du uppgraderar ditt körkort med en eller flera av ovan nämnda kategorier.

Uppgradering kräver inte att du lämnar in ett läkarutlåtande.

Om du ändå har varit hos läkaren och ett läkarutlåtande om körförmågan har sparats i Patientdataarkivet, kan du om du vill söka fram uppgifterna om din körhälsa efter att du loggat in i tjänsten. Det kan vara skäl att söka fram uppgifterna om körhälsan om läkaren har ändrat villkor eller begränsningar för ditt körkort. Ändringarna ska ha skrivits in i läkarutlåtandet om körförmågan. På basis av läkarutlåtandet som sparats i Patientdataarkivet kan specialvillkor läggas till eller nuvarande villkor tas bort från ditt körkort. Villkoren kan även förbli oförändrade. Det vanligaste specialvillkoret är 01, som betyder att föraren ska använda glasögon eller kontaktlinser vid körning.

Så här uppgraderar du ett körkort i grupp 1 till ett körkort i grupp 2

Du har körkort för en eller flera av följande kategorier i grupp 1: AM/120, AM/121, T, A1, A2, A, B, BE. Du uppgraderar ditt körkort med en eller flera kategorier för lastbil (C1, C1E, C, CE) och/eller buss (D1, D1E, D, DE), vilka är körkortskategorier i grupp 2.

För att använda tjänsten krävs att en läkare har sparat ett läkarutlåtande om körförmågan i Patientdataarkivet och att du söker fram uppgifterna om din körhälsa efter att du loggat in i tjänsten. Om läkaren har ställt specialvillkor, antecknas de på ditt körkort. Ett tidigare specialvillkor kan strykas eller förbli oförändrat. Det vanligaste specialvillkoret är 01, som betyder att föraren ska använda glasögon eller kontaktlinser vid körning.

Du kan inte använda tjänsten om det inte finns något elektroniskt läkarutlåtande om din körförmåga att tillgå. Då måste du lämna in en ansökan om körkortstillstånd till Trafis serviceproducent Ajovarmas serviceställe. Visa då att du uppfyller de medicinska kraven för körkort med det läkarutlåtande i pappersformat som du fått av din läkare.

Så här uppgraderar du körkort i grupp 2

Du har körkort för åtminstone en kategori för lastbil (C1, C1E, C och CE) och/eller buss (D1, D1E, D och DE). Du uppgraderar ditt körkort med vilken körkortskategori som helst i grupp 1 eller 2.

Uppgradering kräver inte att du lämnar in ett läkarutlåtande.

Om du ändå har varit hos läkaren och ett läkarutlåtande om körförmågan har sparats i Patientdataarkivet, kan du om du vill söka fram uppgifterna om din körhälsa efter att du loggat in i tjänsten. Det kan vara skäl att söka fram uppgifterna om körhälsan om läkaren har ändrat villkor eller begränsningar för ditt körkort. Ändringarna ska ha skrivits in i läkarutlåtandet om körförmågan. På basis av läkarutlåtandet som sparats i Patientdataarkivet kan specialvillkor läggas till eller nuvarande villkor tas bort från ditt körkort. Villkoren kan även förbli oförändrade. Det vanligaste specialvillkoret är 01, som betyder att föraren ska använda glasögon eller kontaktlinser vid körning.

Yrkeskompetensanteckning på körkortet

Det går inte att ansöka om den första yrkeskompetensanteckningen (specialvillkor 95) till körkortet via e-tjänsten.

Om du redan har en anteckning om yrkeskompetens på ditt körkort överförs det till det nya kortet förutsatt att din yrkeskompetens fortfarande är giltig. Om du har genomgått tillräcklig fortbildning, förlängs giltighetstiden för yrkeskompetensen på det nya kortet.

Om yrkeskompetensen inte antecknats på ditt nuvarande körkort eller om din yrkeskompetens inte är giltig antecknas yrkeskompetensen inte på det nya kortet.

 • Om du redan har yrkeskompetens för lastbil (C1, C1E, C och CE) på ditt nuvarande körkort och uppgraderar det med en annan körkortskategori för lastbil, antecknas specialvillkoret för de ansökta kategorierna.
 • Om du redan har yrkeskompetens för buss (D1, D1E, D och DE) på ditt nuvarande körkort och uppgraderar det med en annan körkortskategori för buss, antecknas specialvillkoret för de ansökta kategorierna.

Obs! Det går inte att utöka yrkeskompetensen från godstrafik (C-kategorierna) till persontrafik (D-kategorierna) eller tvärtom i tjänsten. Om du vill ha yrkeskompetens för en annan typ av trafik ska du uppgradera körkortet på Ajovarmas serviceställe.

Om du har ett separat yrkeskompetensbevis och vill avsäga dig det i samband med uppgraderingen för att få yrkeskompetensen antecknat på körkortet, ska du uppgradera körkortet på Ajovarmas serviceställe.

Alternativa servicekanaler

Uppgradering av körkort hos Ajovarma

När du uppgraderar körkortet hos Ajovarma, ta då med dig

 • ditt tidigare körkort
 • 2 passfoton (OBS! Du behöver inte nya fotografier om du har lämnat in fotografier och namnteckning 2013 eller senare för ett körkort, förarkort, yrkeskompetensbevis, ADR-körtillstånd eller körtillstånd för taxiförare eller om du har ett giltigt identitetskort eller pass.)

När du uppgraderar körkortet hos Ajovarma, ta vid behov med dig

 • Ett läkarutlåtande gällande din körförmåga om du endast har en körkortskategori i grupp 1 och vill uppgradera den till en körkortskategori ur grupp 2. Om läkaren har sparat ett läkarutlåtande om körförmågan i Patientdataarkivet, kan uppgifter om din körhälsa sökas fram elektronisk vid Ajovarma.
 • Ett intyg över erhållen förarutbildning från bilskolan om du uppgraderar ditt nuvarande körkort i kategori A1 till kategori A2 eller kategori A2 till kategori A med enbart förarutbildning.
 • Examensintyg från försvarsmakten om du vill uppgradera körkortet med ett sådant.
 • Intyg över grundläggande yrkesutbildning för bussförare om du ansöker om uppgradering utgående från det. Du kan då få körrätt för kategori D redan som 18-åring.
 • En fritt formulerad redogörelse från en myndighet eller arbetsgivaren som gäller grunderna för varför körkort bör beviljas, om du ansöker om körkort på grundval av specialvillkor 131.
  • Specialvillkor 131 är ett undantag från det lägsta ålderskravet för kategorierna C och D. Det kan utfärdas för körning och reparationsarbeten i räddningsverkets, förvarsmaktens eller gränsbevakningsväsendets tjänst.

Boka tid för uppgradering av körkortet på förhand: https://www.ajovarma.fi/tidsbokning