Gör ägarbyte

Som säljare kan du i tjänsten skapa ett certifikat för försäljningen av din farkost och efter affären anmäla överlåtelsen av farkosten. Lämna över certifikatet till köparen i samband med köpet. Om affären ställs in och du redan har hunnit överlämna certifikatet till köparen kan du annullera det i tjänsten Mina ärenden.

Som köpare använder du tjänsten när du anmäler ägarbytet till registret. Samtidigt kan du lägga till andra ägare och innehavare. För att kunna göra anmälan behöver du certifikatet som säljaren lämnat över till dig. Observera att certifikatet gäller i 30 dygn och att det automatiskt blir ogiltigt efter den utsatta tiden.

Den nya ägaren ska göra en registreringsanmälan angående överföringen av äganderätten till farkosten senast inom 30 dygn från överlåtelsedatum för äganderätten. Endast den nya ägaren dvs. köparen kan göra anmälan om ägarbyte.  

Gör så här när du ska sälja eller köpa en begagnad farkost:

Oma asiointi -palvelussa
Säljare: Logga in i tjänsten Mina ärenden och skapa ett certifikat för farkosten. Skriv ut det förhandsifyllda överlåtelsebrevet i två exemplar. I stället för att skapa ett certifikat kan du göra en anmälan om överlåtelse av farkosten. Gör dock inte överlåtelseanmälan om farkosten har ett giltigt certifikat, emedan köparen då inte kan använda certifikatet för att göra ägarbyte. 
Säljare: Lämna över certifikatet till köparen i samband med köpet. Fyll i överlåtelsebreven tillsammans med köparen. Behåll ett överlåtelsebrev. 

Köpare: Kontrollera ägarens namn och certifikatets giltighetstid i Trafis e-tjänst. 
Köpare: Logga in i Trafis tjänst Mina ärenden och anmäl ägarbytet med certifikatet och registerbeteckningen. Om säljaren har gjort en överlåtelseanmälan för dig, behöver du inte ett certifikat.

Det förmånligaste alternativet är att göra anmälan elektroniskt. Ett certifikat stöder köpet med tanke på både säljaren och köparen:

 • Med hjälp av farkostuppgifterna kan säljaren skriva ut ett förhandsifyllt överlåtelsebrev (köpebrev) i tjänsten.
 • Efter köpet gör säljaren en överlåtelseanmälan och avslutar därmed sina skyldigheter med avseende på farkosten. För anmälan behövs köparens personbeteckning/FO-nummer.
 • Köparen lämnar inte in en kopia av köpebrevet till Trafi vid anmälan om ägarbyte.
 • När köparen använder ett certifikat, blir anmälan om ägarbytet förmånligare.

Förutsättningarna för elektroniskt ägarbyte:

 • Farkosten har ett gällande certifikat 
 • Tjänsten förutsätter identifiering. Den som gör anmälan ska vara minst 15 år.  
 • Om en person anmäls som ägare eller innehavare, ska denna ha en finsk personbeteckning.
 • Om en organisation anmäls som ägare eller innehavare, ska denna ha ett giltigt FO-nummer.

Alternativa tjänstekanaler:

Tjänsten är inte möjlig om 

 • Farkosten har ett förbud mot ändring av registeruppgifterna
 • Farkosten finns i registret för Tanabåtar
 • Farkosten är avregistrerad
 • Farkosten eller dess motor har stulits

Mer information:

www.trafi.fi/batliv

Tjänsten Mina ärenden

Köpare: Kontrollera certifikatets giltighet och uppgifter

Gratis tjänst