Trafin Oma asiointi -palvelun käyttöehdot

Palvelun tarkoitus

Oma asiointi -palvelu on henkilö- tai organisaatiokohtainen ja sinne kirjaudutaan vahvaa tunnistusmenetelmää käyttäen.

Oma asiointi -palvelu sisältää palvelun asiointirajapintana toimivan web-käyttöliittymän sekä palvelun yleistiedot. Palvelu on tarkoitettu henkilöille ja organisaatioille, jotka haluavat tarkastella Trafin rekistereihin tallennettuja kulkuvälineiden tietoja sekä omia pätevyystietoja liikennevälineiden kuljettamisessa harraste- tai ammattinäkökulmasta.

Palvelussa käyttäjälle esitettäviä tietoja hallinnoidaan Trafin ylläpitämissä rekistereissä ja taustajärjestelmissä. Oma asiointi -palveluun ei tallenneta käyttäjää koskevaa rekisteritietoa. Taustarekistereiden tietoja hyödynnetään pohjatietoina asiointiprosesseissa, joiden avulla asiakkaat voivat lähettää rekisteriin ilmoituksia uusista tai muuttuneista tiedoista sekä tehdä erilaisia hakemuksia.

Asiakkaat voivat halutessaan ottaa vastaan sähköisiä päätöksiä vireille laittamiinsa hakemuksiin sekä antaa sähköisesti lisätietoja hakemusten käsittelyyn liittyen. Päätösten sähköiselle vastaanotolle käyttäjä antaa luvan hakemuskohtaisesti hakemusta tehdessään.

Oma asiointi -palvelun kautta lähetettävät hakemukset tulevat vireille Trafin asianhallintajärjestelmään, jonne tallennetaan myös hakemusten yhteydessä lähetettävät sähköiset liitteet. Palvelussa voidaan määritellä sallittujen liitetiedostojen tiedostomuodot ja sallitut koot. Alkuperäiset, saapuneet asiakirjat säilytetään viranomaisasiakirjojen arkistointia koskevien määräysten mukaisesti.

Oma asiointi -palvelu kehittyy vähitellen. Uusia sähköisiä asiointipalveluja ja niihin liittyviä rekisteritietojen katselumahdollisuuksia lisätään vaiheittain. Käyttöehdoissa on jo huomioitu jatkokehityksen mukanaan tuomia käyttäjää koskevia ehtoja.

Palvelun osapuolet

Palvelun tarjoaa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, josta käytetään jäljempänä nimeä Trafi.

Yhteystiedot:

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi
PL 320
00101 Helsinki

Puhelin: vaihde 029 534 5000
Sähköposti: kirjaamo@trafi.fi

Palvelun Käyttäjä voi olla jokainen luonnollinen henkilö, jolla on suomalainen henkilötunnus ja voimassaoleva vahva tunnistusväline (esimerkiksi verkkopankkitunnukset tai mobiilitunnistus) tai organisaatio, jolla on käytössään vahva tunnistusmenetelmä (esimerkiksi KATSO-tunnistus). Käyttäjien ottaessa palvelun käyttöönsä tulee samalla hyväksyä nämä käyttöehdot itseään sitovaksi.

Osa palveluista on maksullisia. Maksullisuudesta ilmoitetaan palvelun yhteydessä sekä Trafin maksuasetuksessa ja hinnastossa. Henkilöasiakkaat maksavat palveluista henkilökohtaisella sähköisellä maksuvälineellä (esimerkiksi verkkopankkimaksuna). Organisaatioasiakkaat maksavat oman organisaationsa edustajansa käyttöön luovutetulla maksuvälineellä (esimerkiksi luottokortilla).

Palvelujen käyttäjät vastaavat palvelussa antamiensa tietojen ja sieltä välitettyjen liitetiedostojen oikeellisuudesta ja esitysmuodosta.

Käyttöehtojen tarkoitus

Näillä käyttöehdoilla säännellään Palvelua käyttävien osapuolten tehtäviä, oikeuksia ja velvollisuuksia. Palvelun sisältö määräytyy näiden käyttöehtojen ja palvelun sekä Trafin ylläpitämien rekistereiden rekisteriselosteiden mukaisesti. Kunkin yksittäisen asiointipalvelun kohdalla sovelletaan sen omia ehtoja sikäli kuin ne poikkeavat näistä käyttöehdoista. Näiden käyttöehtojen ohella Palvelun käyttöön sovelletaan lakia sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Henkilötietojen käsittely ja yksityisyyden suoja

Palvelun toteuttamisen yhteydessä käsitellään henkilötietoja. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Palvelussa käyttäjät voivat halutessaan antaa ja ylläpitää sähköisiä tavoitettavuustietojaan. Tiedot tallennetaan Trafin rekisteriin. Sähköisiä yhteystietoja voidaan hyödyntää viranomaisviestinnässä sekä käyttäjän käynnistämissä asiointiprosesseissa. Käyttäjälle voidaan lähettää esimerkiksi heräteviesti päätöksen saapumisesta palveluun tai vahvistusviesti rekisteri-ilmoituksen tekemisestä. Trafi ei luovuta kolmansille osapuolille viranomaisasiointia varten saamiaan sähköisiä yhteystietoja.

Maksaminen

Maksut perustuvat maksuperustelakiin (150/1992) ja Liikenne- ja viestintäministeriön asetukseen Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista. Maksu määräytyy tapahtumapäivämäärän mukaan. Jos maksaja katsoo, että maksun määräämisessä on tapahtunut virhe, voi tämä vaatia maksuun oikaisua kuuden kuukauden kuluessa. Oikaisua haetaan Liikenteen turvallisuusvirastolta.

Maksutavat

Käyttäjä maksaa palveluista palvelun tarjoamilla verkkomaksutavoilla. Organisaatioasiakkaat voivat maksaa verkkomaksun lisäksi verkkolaskulla. Joistakin palveluista voi verkkolaskun sijaan saada paperilaskun.

Verkkolasku

Verkkolaskun käyttöönotosta ja OVT-verkkolaskuosoitteiden hallinnasta vastaa organisaation KATSO-tunnistuksen pääkäyttäjä tai rinnakkaispääkäyttäjä.

Lasku lähetetään kalenterikuukausittain joko organisaation pääyksikölle tai toimipaikalle pääkäyttäjän tekemän valinnan ja käyttäjän laskutettavalle palvelulle kohdistaman yksikön mukaisesti. Palvelun käyttäjä vastaa tietojen oikeellisuudesta, eikä Trafi korjaa laskuihin käyttäjän antamia tietoja.

Lasku maksetaan laskun viite- ja pankkitilitiedoin. Laskuista peritään maksuasetuksen mukainen laskukohtainen laskutuslisä. Maksuehto on 21 päivää laskun päiväyksestä.

Maksumuistutuksista peritään saatavien perinnästä (perintälaki) eli 513/1999 mukainen perintäkulu. Lisäksi peritään viivästyskorko, joka määräytyy korkolain mukaan. Laskun mukainen saatava on suoraan ulosottokelpoinen verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain (706/2007) mukaisesti.

Tiedoksianto

Trafi voi toimittaa käyttäjälle tiedoksiantoja palveluun. Sähköinen viesti katsotaan toimitetuksi käyttäjälle kolmantena päivänä siitä, kun se on toimitettu käyttäjän Oma asiointi -palveluun. Tiedoksi annetut viestit eivät edellytä käyttäjältä erillistä lukukuittausta.

Todisteellinen tiedoksianto

Trafi voi toimittaa käyttäjälle todisteellisia tiedoksiantoja palveluun, mikäli käyttäjä on asiointiprosessissa hyväksynyt sähköisen päätöksen toimituksen. Käyttäjä kuittaa todisteellisen tiedoksiannon avaamalla sähköisen lähetyksen. Avaamisesta lähtee koneellinen kuittaus Trafin asiakirjahallintaan, jossa päätös todetaan vastaanotetuksi. Mikäli käyttäjä ei avaa sähköistä todisteellista tiedoksiantoa seitsemän päivän kuluessa sen toimittamisesta Oma asiointi -palveluun, on Trafi velvollinen toimittamaan todisteellisen tiedoksiannon kirjepostina käyttäjälle.

Muu viestintä

Hakemusten käsittelyvaiheiden aikana käyttäjältä voidaan pyytää lisätietoja vireille pantuihin hakemuksiin. Käyttäjän vastatessa lisätietopyyntöihin, Trafi kuittaa vastaanotetuiksi saamansa viestit. Käyttäjän on valvottava, että saa vastaanottokuittaukset lähettämiinsä viesteihin. Mikäli kuittausta ei tehdä, viestiä ei katsota vastaanotetuksi.

Viestien sisältö

Käyttäjä vastaa siitä, ettei hän liitä palveluun sähköistä aineistoa, joka haittaa palvelun toimintaa, on epäsopiva palvelun käyttötarkoitukseen tai sisältää viruksia. Liiteasiakirjat virusskannataan Trafin toimesta lähetyksen yhteydessä. Jos käyttäjän palveluun lisäämä aineisto on käyttöehtojen vastainen, ei Trafi ole velvollinen toimittamaan palvelua käyttäjälle.

Käyttäjän velvollisuudet

Käyttäjä vastaa niiden laitteiden, ohjelmistojen sekä viestintä- ja tietoliikenneyhteyksien teknisestä toimivuudesta, joilla hän käyttää palvelua.

Käyttäjä vastaa, ettei hän lähetä palvelun kautta Trafille aineistoa, joka loukkaa tekijänoikeuksia, hyvää tapaa tai on lain tai viranomaisten määräysten vastainen.

Mikäli käyttäjän tunnistus- tai maksuvälineet joutuvat sivullisen haltuun tai katoavat, käyttäjän on välittömästi ilmoitettava katoamisesta nämä välineet myöntäneille organisaatioille. Mikäli käyttäjä laiminlyö ilmoituksen, on käyttäjä vastuussa hänen Oma asiointi -palvelunsa väärinkäytöstä mahdollisesti aiheutuvaan vahinkoon.

Palvelun tarjoajan velvollisuudet

Trafi vastaa, että palveluun liittyvässä tiedonsiirrossa ja käsittelyssä käytetyt suojaus- ja salausmenettelyt ovat asianmukaiset ja turvaavat lain edellyttämän luottamuksellisen viestin suojan palveluiden käytön yhteydessä.

Trafi ylläpitää palvelua niin, että se on käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa viikon kaikkina päivinä pois lukien ennalta arvaamattomat tekniset häiriöt tai muut palvelukatkot. Trafi voi kuitenkin keskeyttää palvelun tarjoamisen tilapäisesti palvelun muutos- ja korjaustöiden ajaksi tai yleisten tietoliikennekatkosten ajaksi. Trafi ilmoittaa ennakkoon tiedossa olevista katkoksista julkisen palveluluettelon (Asiointi-palvelun) ja käyttäjän Oma asiointi -palvelun etusivuilla. Mikäli palveluun pääsy estyy tilapäisesti tunnistuspalvelun tuottajan tai siihen liitetyn välineen johdosta, ei Trafi vastaa näistä katkoksista. Trafi on velvollinen ilmoittamaan kolmannen osapuolen aiheuttamista katkoksista, mikäli saa ennakkoon tiedon niistä.

Muut ehdot

Trafilla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja ilmoittamalla siitä käyttäjälle Oma asiointi -palvelun välityksellä. Muutokset astuvat voimaan, kun ilmoitus on saapunut Oma asiointi -palveluun.

Näiden käyttöehtojen ohella Oma asiointi -palveluun sovelletaan lakia sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003), Sähköisen viestinnän tietosuojalakia (516/2004) sekä Henkilötietolakia (523/1999) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Palvelua koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla ja viimekädessä Helsingin käräjäoikeudessa.